Exhibitions ENLARGEMENT
Gunybi Ganambarr

Galpuŋaniny
© Gunybi Ganambarr 2017
natural earth pigments on hollow log
285 cm
(Ref. BLA 1061)

Print work details

» Back to Gunybi Ganambarr, Djambawa Marawili AM, Garawan Wanambi, Naminapu Maymuru-White Exhibition

SHARE THIS