Exhibitions ENLARGEMENT
Gunybi Ganambarr

Buyku
© Gunybi Ganambarr 2017
natural earth pigments on hollow log
241 cm
(Ref. BLA 1068)

Print work details

» Back to Gunybi Ganambarr, Djambawa Marawili AM, Garawan Wanambi, Naminapu Maymuru-White Exhibition

SHARE THIS